• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان آنلاین داریم
خانه خادم نادم عشق رهبری
عشق رهبری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 15:29

عشق رهبری

 

صراط رهبری آز و هوس نیست                 که رهزن واقف از خوی عسس نیست

هوای رهبری عشق است و ایثار               تپش در نبض و دل از هر که بیمار

سر آمد از صفوف عشق بازان                  به پای سر، پی افتاده تازان

به مردم بسته دل از خود گسسته            مروّت تخته بند تن شکسته

همه جود و همه احساس و ایثار               به گرد جوجکان دانه به منقار

بهر یک بی رمق روزی رساندن                  ز شهد و انگبین لذت چشاندن

کسی شاید پی این راه پوید                    که دست از جمله لذت ها بشوید

اساس رهبری راحت رسانی است             براه جمله جان ها جان فشانی است

نشانی از رموز کبریائی است                    نه بر خلق خدا قدرت نمائی است

هر آن کشور که رهبر مهربان است             بهشت و جنت الماوا همان است

یکی از صد هزاران دل به سینه                  منزه از ریا و کید و کینه

سزاوار چنین انسان عالی است                نه کار هر خل حالی به حالی است

کسی تا دست از لذت نشوید                   دریغ ار گل ازین گلشن به بوید

که رهبر در وطن چونان شبان است            به صحراهای خونین گله بان است

نه جوشد گر ز جانش گله بانی                 به گرگان گو بِدَر تا می توانی

بلی هر مدعی رهبر نگردد                       هر آن سردار شد سرور نگردد

هر آن کشور که رهبرها اصیل اند              به ملت بهترین یار و دلیل اند

در آن کشور کسی یاغی نگردد                به مادر عاصی و طاغی نگردد

که رهبر پاسدار حق ناس است                چه بد طالع چو پست و ناسپاس است

چو فطرت بی غش و پالوده باشد              مصفا از بن و شالوده باشد

پذیرد کی غبار از هر گذرگاه                     که از هر راه و هر چاه است آگاه

رباید کی دلش از کف هوس ها                نیوشد دم به دم بانگ جرس ها

درنگی نیست آنی کاروان را                     که باید رفت و واهشت این جهان را

دل انسان بیدار و هشیوار                       پلیدی را کجا گردد خریدار

نه بندد دل به زرق و برق دنیا                   به مال و جاه و رخت و تخت زیبا

که این بازیچه و خواب و خیال است           توطن روی پل امری محال است

خوشا آنانکه از این دام رستند                  قیود جاه و مال از دل گسستند

چنان تک قهرمانان سبک بال                   گذشتند از گدار ثروت و مال

«نوبل» آن قهرمان پاک بازان                    سفیر رستۀ باروت سازان

شکسته حد و سد بی نیازی                   به طفلان داده خوی تیله بازی

گسسته قید و بند آز و کین را                  به چنگ آورد خود عین الیقین را

یکی کرده به خم ها رنگ ها را                 به خمّ صلح کرده جنگ ها را

فکنده فوت و فن زرگری را                       بساط و دکّۀ سودا گری را

دو روزی بیش ماندن در زمانه                   که سازد چند چشمی را نشانه

صفا پروردۀ چونین دیار است                    که بر خیر خلایق جان نثار است

که خوی و خصلت خلق دیاران                  بود در خاصیت چون قطره باران

از استعدادها گوهر بر آرد                        نه عمری در شرارت بر سر آرد

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 22:09